Regulamin

Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BRYZA W ROWACH

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie O.W. „BRYZA” w miejscowości  Rowy, gm. Ustka
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Ośrodka oraz zasady przebywania na terenie Ośrodka.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej, na tablicy informacyjnej
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt.

 

§ 2 Doba hotelowa

 1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę, jeśli gość nie określił inaczej.
 3. Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Przedłużenie pobytu kosztuje 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 19.00.
 7. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10.00 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie doby pobytu.
 8. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§ 3 Usługi Ośrodka

 1. Ośrodek świadczy bezpłatne usługi w zakresie: udzielania informacji związanych z pobytem, przechowywania bagażu gości zameldowanych w Ośrodku.
 2. Pytania i uwagi związane z pobytem w Ośrodku Goście mogą kierować bezpośrednio do Recepcji Ośrodka. Za całościową opiekę nad Gośćmi w Ośródka odpowiada Kierownik bądź wyznaczony przez niego Pracownik.

 § 4 Rezerwacja i rejestracja w Ośrodku

 1. Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem i zameldowanie w książce meldunkowej. Ośrodek informuje, że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
 2. Ośrodek ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.
 3. Rezerwacji można dokonać:

         - poprzez Internet,

         - telefonicznie,

         - osobiście w Ośrodku.

 

 1. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zadatku we wskazanym terminie.
 2. Jeżeli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym przy  wstępnej rezerwacji lub wpłynie on później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Ośrodek rezerwacji.
 3. W przypadku nieprzybycia Gościa do Ośrodka w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Ośrodek nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 4. W przypadku opuszczenia przez Gościa Ośrodka w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach nie zostanie zwrócona.
 5. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin ośrodkowy.
 6. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 5 Odpowiedzialność Ośrodka

 1. Ośrodek nie przyjmuje rzeczy Gości do depozytu. W przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepis kodeksu cywilnego
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia  papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 3. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu Ośrodka. Ośrodek nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu Osrodka.

§ 6 Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, Ośrodek może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
 3. O zaistniałych szkodach powstałych w Ośrodku należy niezwłocznie powiadomić recepcję Ośrodka.
 4. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe a w przypadku  braku danych karty ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie. Ta sama zasada obowiązuje w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za pobyt i  ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi a klucz oddać pracownikowi recepcji.
 7. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania  należności za świadczone usługi.

§ 7 Pokój

 1. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 2. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 3. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Ośrodku.
 4. Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju proszę uzgodnić z obsługą Ośrodka.
 5. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren Ośrodka przedmiotów stanowiących wyposażenie Ośrodka.
 6. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju Ośrodka w godzinach 7.00 – 22.00.
 7. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

§ 8 Przedmioty pozostawione

 1. Przedmioty pozostawione w Ośrodku będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.
 2. W przypadku braku dyspozycji, Ośrodek będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 9 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja Ośrodka.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Ośrodek, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

§ 10 Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity (obejmujący również balkony i tarasy pokojowe) zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku palenia w pokoju zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
 2. Ośrodek nie jest dostępny dla zwierząt domowych
 3. Za niepoinformowanie recepcji Ośrodka o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 500 zł.
 4. W Ośrodku obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.

§ 11 Informacja o danych osobowych

 1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka lub w jego okolicy.
 2. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Ośrodek może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez Ośrodek usług.  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Ośrodek informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. Ośrodek informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 5. Ośrodek informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 24 dni.
 6. Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Ośrodek informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
 8. Ośrodek informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2.